در این نوشته با جواب صفحه 50 جامعه شناسی دهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 50 جامعه شناسی دهم

مفاهیم اساسی 

جهان متجدد، سهم مردگان در ساخت جهان اجتماعی، فرصت، محدودیت (تحدید)، فرهنگ معنوی، فرهنگ دنیوی، فرهنگ سکولار، جهان توحیدی، جهان اساطیر و تصویر انسان معاصر

خلاصه کنید 

 هر جهان اجتماعی فرصت‌ها و محدودیت‌هایی دارد.


– در جهان اجتماعی امروز، فرصت‌ها و محدودیت را گذشتگان ما پدید آورده‌اند.
– با تغییر و رشد آگاهی افراد انسانی تغییر جهان اجتماعی صورت می‌گیرد.
– از نظر فرهنگی جهان‌های اجتماعی یا دنیوی هستند یا معنوی.
– فرهنگ جهان معنوی اسلام، فرهنگ توحیدی است.
– فرهنگ جهان دنیوی، فرهنگ سکولار است.
– جهان متجدّد جلوه‌ای از جهان اجتماعی دنیوی است.
– جهان اساطیری حاصل انحراف بشر از فرهنگ توحیدی است.
-جهان متجدّد بر وجود انسان قفس آهنینی ساخته است که حتّی فرصت رهایی از آن را نیز ندارد.