در این نوشته با جواب صفحه 50 ریاضی دهم فنی همراه شما هستیم.

جواب صفحه 50 ریاضی دهم فنی

20% از 30.000 تومان، 600 تومان است. محاسبه‌های زیر را به‌صورت ذهنی انجام دهید و در هر مورد، روش محاسبهٔ خود را توضیح دهید.

image 215

1) 33 درصد 30.000 تومان را به چند طریق می‌توانید پیدا کنید؟ روش‌های خود را توضیح دهید.

image 216