در این نوشته با جواب صفحه 50 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 50 ریاضی هشتم

1- هر خانهٔ جدول زیر را با علامت × یا * یا کامل کنید.

 ضلع‌های روبه رو برابرضلع‌های روبه رو موازیزاویه‌های روبه رو برابرقطرها منصّفقطرها برابر
متوازی الاضلاع****×
مستطیل*****
لوزی****×
مربع*****
جواب صفحه 50 ریاضی هشتم

2- اندازهٔ زاویه‌های داخلی و خارجی یک هشت ضلعی منتظم را پیدا کنید.

image 227

گام به گام سایر صفحات زاویه های خارجی

برچسب شده در: