در این نوشته با جواب صفحه 50 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 50 ریاضی چهارم

کار در کلاس

حاصل ضرب‌های زیر را با هر روشی که می‌توانید به دست آورید. راه حلّ خود را با دوستانتان مقایسه کنید.

image 373
image 376

فعالیت

با توجّه به شکل، حاصل ضرب را به دست آورید و جاهای خالی را پر کنید.

جواب صفحه 50 ریاضی چهارم
جواب صفحه 50 ریاضی چهارم

گام به گام سایر صفحات درس ضرب دو عدد دو رقمی