در این نوشته با جواب صفحه 50 علوم دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 50 علوم دوم

گفت و گو کنید

1- چرا سایه تشکیل می‌شود؟

زیرا جسم جلوی نور خورشید را می گیرد و سایه ای در پشت آن ایجاد می شود.

2- آیا سایه‌ی تمام اجسامی که در مقابل نور گرفتید، مثل هم تیره است؟

خیر

3- آیا با شیشه هم می‌توانید سایه درست کنید؟ امتحان کنید.

خیر زیرا نور از شیشه عبور می‌کند.

ایستگاه فکر

آیا در روز آفتابی می‌توانید سایه‌ی خودتان را از بین ببرید؟ چگونه؟

بله، زمانی که کاملا زیر منبع نور خورشید بایستیم.

برچسب شده در: