جواب صفحه ۵۰ نگارش دوم


haladars دی 16, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۵۰ نگارش دوم

در این نوشته با جواب صفحه 50 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 50 نگارش دوم

۱- پنج سطر بعدی را از روی درس، با خط زیبا بنویس.

چه خیابان های منظمی! چه رفت و آمد مرتبی! این نظم و ترتیب را در خیابان ها، چه کسی ایجاد کرده است؟ مأمور راهنمایی و رانندگی: همان مأموری که دوست ماست.

چه کلاس شاد و بانشاطی! چه دانش آموزان دوست داشتنی و سخت کوشی!

۲- به سوال ها جواب بده تا رمز خانه ها را پیدا کنی.

الف) اولین حرف کلمه‌ی کبری را در خانه‌ی اول بگذار.

ب) آخرین حرف کلمه‌ی ساعت را در خانه‌ی دوم بگذار.

پ) دومین حرف کلمه‌ی بابا را در خانه‌ی سوم بگذار.

ت) اولین حرف کلمه‌ی بازی را در خانه‌ی چهارم بگذار.

image 103

۳- جدول را کامل کن.

۱. پیچ و ……

2. در رگ های ما جریان دارد.

3. کسی که بیدار نیست، …… است.

۴. برادر نیست.

5. به کسی که شاد است و می خندد، …… می گوییم.

۶. به کسی که می خواند، …… می گوییم.

جواب صفحه 50 نگارش دوم
جواب صفحه 50 نگارش دوم

۴- دنباله‌ی این داستان را بنویس.

سیمین و مژگان می خواستند به آن طرف خیابان بروند. مژگان می خواست از فروشگاه دفتر بخرد. سیمین گفت: «بیا راه را نزدیک کنیم.» مژگان گفت: «نه، خطرناک است. بهتر است ….

سیمین و مژگان می خواستند به آن طرف خیابان بروند. مژگان می خواست از فروشگاه دفتر بخرد. سیمین گفت: «بیا راه را نزدیک کنیم.» مژگان گفت: «نه، خطرناک است. بهتر است از روی پل عابر پیاده برویم، چون مادر همیشه به من می گوید تنهایی از خیابان رد نشوم. ممکن است حواسمان پرت شود و خطری برایمان پیش بیاید».

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه