در این نوشته با جواب صفحه 51 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 51 ریاضی سوم

تمرین

1- عددهای زیر را روی محور نشان دهید.

image 12

2- مشخّص کنید هر کدام از عددهای زیر بین کدام دو عدد قرار دارد و به کدام طرف نزدیک‌تر است.

image 13
image 14

3- با توجّه به شکل، جرم خربزه چقدر است؟ 2 کیلو و نیم
جرم خربزه 2 کیلوگرم و 500 گرم.

image 15

4- اندازه‌ها را با توجّه به خط کش بنویسید.

image 16

کامل کن

کدام یک از دایره‌ها به 2 قسمت مساوی تقسیم شده است؟ دایره بالایی
برای نصف کردن دایره، خط رسم شده باید از کدام نقطه عبور کند؟ مرکز دایره 

image 17

در شکل بالا قطر دایره رسم شده است.
بین قطر و شعاع دایره چه رابطه‌ای وجود دارد؟ شعاع نصف قطر است یا قطر دو برابر شعاع است.

برچسب شده در: