جواب صفحه ۵۱ ریاضی هفتم

جواب صفحه ۵۱ ریاضی هفتم

آبان 30, 1401
دقیقه مطالعه

در این نوشته با جواب صفحه 51 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 51 ریاضی هفتم

1- الف) هر شکل با یک تبدیل، به شکل بعدی تبدیل شده است. روی هر پیکانه نوع تبدیل انجام شده (انتقال، تقارن یا دوران) را بنویسید.

جواب صفحه 51 ریاضی هفتم
جواب صفحه 51 ریاضی هفتم

ب) آیا شکل A با شکل H مساوی است؟ چرا؟

بله. زیرا تبدیلات انتقال و دوران و تقارن شکل‌های مساوی می‌سازند.

2- اگر بتوانیم شکلی را با یک یا چند تبدیل (انتقال، تقارن یا دوران) در صفحه بر شکل دیگر منطبق کنیم، می‌گوییم این دو شکل باهم هم نهشت (مساوی)‌اند.


دو شکل مقابل با هم هم نهشت‌اند.
یک ضلع و یک زاویه از شکل A مشخص شده است.
ضلع و زاویهٔ مساوی (متناظر) با آنها در شکل B را با علامت گذاری مشخص کنید.

image 402

3- دو شکل مقابل هم نهشت‌اند. این عبارت را در ریاضی به صورت ABCDE≅HGFKJ نمایش می‌دهیم.

در دو شکل هندسی هم نهشت، اجزای متناظر دو به دو با هم برابرند.

به چگونگی نمایش برابری ضلع‌ها و زاویه‌ها در دو شکل بالا توجه کنید.

image 403

جواب کاردرکلاس صفحه ۵۱ ریاضی هفتم

1- مثلث‌های هم نهشت را در شکل بیابید و به زبان ریاضی بنویسید.

image 404

2- در شکل مقابل دو مثلث هم نهشت دیده می‌شود.


ضلع‌ها و زاویه‌های مساوی دو شکل را با علامت گذاری مشخص کنید. تساوی اجزای متناظر این دو مثلث را کامل کنید.

image 405

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه