جواب صفحه ۵۱ ریاضی چهارم


haladars آبان 29, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۵۱ ریاضی چهارم

در این نوشته با جواب صفحه 51 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 51 ریاضی چهارم

1- مانند نمونه می‌توانیم حاصل ضرب‌ها را به صورت خلاصه بنویسیم.

جواب صفحه 51 ریاضی چهارم
جواب صفحه 51 ریاضی چهارم

2- حاصل ضرب‌های زیر را به دست آورید.

جواب صفحه 51 ریاضی چهارم
جواب صفحه 51 ریاضی چهارم

1- در یک اردوگاه 387 چادر 6 نفره برپا شده است. این اردوگاه چند نفر را می‌تواند در چادرهای خود جا دهد؟

image 380

اگر 2340 نفر دانش آموز به این اردوگاه بروند، آیا چادرها برای آنها کافی است؟

خیر زیرا

2340>2322

2340 بیشتر از ظرفیت چادرها است.

2- امین روزی 3 صفحه قرآن می‌خواند. او در 10 هفته چند صفحه قرآن می‌خواند؟

تعداد روز 10×7=70
تعداد صفحه 70×3=210

3- فاطمه برای بافتن یک بلوز، 7 کلاف 50 گرمی کاموا مصرف کرده است.
جرم بلوزی که فاطمه بافته چند گرم است؟

7×50=350

4- علی 12 سال دارد. سنّ پدر علی از 4 برابر سنّ او 5 سال بیشتر است. پدر علی چند سال دارد؟


چهار برابر سن علی

4×12=48
48+5=53

5- یک اتوبوس در هر ساعت 85 کیلومتر راه را طی می‌کند. در 12 ساعت چند کیلومتر راه را طی می‌کند؟ اگر فاصله‌ی تهران تا مشهد 995 کیلومتر باشد، آیا این اتوبوس در 12 ساعت می‌تواند از تهران به مشهد برسد؟


بله چون

995<1020

image 381

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه