در این نوشته با جواب صفحه 52 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 52 ریاضی دوم

دو نیمه‌ی شکل زیر کاملاً مثل هم هستند. در مورد شکل‌ها و رنگ‌های مثل هم توضیح دهید.

جواب صفحه 52 ریاضی دوم

تمرین

1- نیمه‌ی دیگر هر شکل را با توجّه به خطّ تقارن کامل کنید.

image 491

2- سه قسمت دیگر هر شکل را با توجّه به خط‌های تقارن کامل کنید.

image 489

3- زمانی را که هر ساعت نشان می‌دهد، به دو صورت بنویسید.

image 493

4- زمان‌های زیر را روی هر ساعت نشان دهید.

image 492

5- با توجّه به شکل سمت چپ که نشان می‌دهد نقطه‌های مشخّص شده وسط ضلع‌ها هستند، سعی کنید مربّع بزرگ را مانند شکل کوچک رسم کنید. به این ترتیب یک شکل نمونه‌ی بزرگ‌تر به دست می‌آید.
شماره‌ی روی نقطه‌ها ترتیب کار شما را نشان می‌دهد. هر تکّه از نمونه‌ی بزرگ‌تر را با یک رنگ، رنگ آمیزی کنید.

image 488

6- الگوهای زیر را ادامه دهید. هر بار الگو را توصیف کنید.

image 492

برچسب شده در: