جواب صفحه ۵۲ ریاضی هفتم ⚡️ فعالیت و تمرین

در این نوشته با جواب صفحه ۵۲ ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۵۲ ریاضی هفتم

جواب فعالیت صفحه ۵۲ ریاضی هفتم

۱- با انجام تبدیلات متوالی روی یک مثلث، قسمتی از صفحه را پوشانده‌ایم. مثلث‌هایی را که از انتقال مثلث رنگی به دست آمده اند، رنگ کنید.

هریک از مثلث‌های سفید را می‌توان با دوران ١٨٠ درجهٔ یکی از مثلث‌های رنگی به دست آورد.
زاویه‌های مساوی در همهٔ مثلث‌ها را با شماره گذاری آنها مشخص کنید. آیا همهٔ این مثلث‌ها با هم مساویند؟ بله

image 408

۲- با انجام تبدیلات متوالی روی یک چهارضلعی قسمتی از صفحه را پوشانده‌ایم.

چهارضلعی‌هایی را که از انتقال چهارضلعی رنگی به دست آمده‌اند، رنگ کنید. با چه تبدیلی می‌توان چهارضلعی‌های سفید را به دست آورد؟ دوران

ضلع‌ها و زاویه‌های مساوی را با علامت گذاری مشخص کنید.

آیا همهٔ این چهارضلعی‌ها با هم مساوی‌‌اند؟ بله

image 407

جواب تمرین صفحه ۵۲ ریاضی هفتم

۱- در شکل مقابل ضلع‌های دو چهارضلعی، دو به دو با هم برابرند.
الف) با علامت گذاری مناسب تساوی ضلع‌ها را نمایش دهید.
ب) آیا این دو چهارضلعی با هم مساوی‌اند؟

خیر

image 408

۲- می‌خواهیم شکل B را طوری رسم کنیم که بتوانیم با دو تبدیل متوالی، شکل A را بر شکل C منطبق کنیم. شکل B را رسم کنید و روی هر پیکانه نوع تبدیل انجام شده را بنویسید.

جواب صفحه 52 ریاضی هفتم
جواب صفحه ۵۲ ریاضی هفتم

۳- به کمک کاغذ پوستی شکل‌های مساوی را پیدا کنید و تساوی شکل‌ها را به زبان ریاضی بنویسید.

جواب صفحه 52 ریاضی هفتم
جواب صفحه ۵۲ ریاضی هفتم

۴- با انجام تبدیلات متوالی روی یک هشت ضلعی و مربع، قسمتی از صفحه را پر کرده‌ایم.
به چند طریق می‌توان تنها با یک تبدیل هشت ضلعی رنگی را بر شکل C منطبق کرد؟

image 411

دوران
انتقال
تقارن

۵- شکل زیر قسمتی از کاشی کاری یک بنای قدیمی را نشان می‌دهد.
الف) چگونه می‌توان با دو تبدیل متوالی A را بر شکل B منطبق کرد؟
ب) با ادامهٔ الگوی ایجاد شده، صفحه را پر کنید.

انتقال و دوران ۹۰ درجه

جواب صفحه 52 ریاضی هفتم
جواب صفحه ۵۲ ریاضی هفتم

گام به گام سایر صفحات درس شکل های مساوی

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

29 دیدگاه ها