در این نوشته با جواب صفحه 52 ریاضی پنجم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 52 ریاضی پنجم

فعالیت

1- در نصف لیوان و نصف پارچ زیر شربت می‌ریزیم. در نصف دیگر هرکدام آب می‌ریزیم.

image 62

الف) آیا نسبت شربت به گنجایش کلّ لیوان با نسبت شربت به گنجایش کلّ پارچ برابر است؟ بله هر دو یک دوم است.

ب) آیا مقدار شربت در لیوان با مقدار شربت در پارچ برابر است؟ خیر زیرا واحد آن‌ها با هم برابر نیست.

پ) شربتِ لیوان شیرین‌تر است یا شربتی که در پارچ است؟ چرا؟ مثل هم هستند زیرا نسبت شربت به گنجایش در هر دو برابر است.

2- در هریک از شکل‌های (الف) و (ب) نسبت مساحت قسمت رنگ شده را به مساحت کلّ شکل تعیین کنید. آیا هر دو شکل به یک نسبت رنگ شده‌اند؟ بله

image 61

کار در کلاس

در جدول زیر، تعداد دانش آموزان علاقه‌مند به چند رشته‌ی ورزشی در دو مدرسه‌ی شهید بابایی و شهید کشوری را می‌بینید. با توجّه به این جدول:

مدرسه / رشته‌ی ورزشیفوتبالشنااسب سواریوالیبالبسکتبالفوتسال
شهید بابایی2408030243636
شهید کشوری1806020182422

الف) نسبت‌های مربوط به علاقه‌مندان هر رشته‌ی ورزشی در دو مدرسه را مانند نمونه به دست آورید و تا حدّ امکان ساده کنید.

image 63

ب) در صورتی که نسبت‌های مساوی وجود دارند، تساوی مربوط به آنها را بنویسید.

image 64

برچسب شده در: