در این نوشته با جواب صفحه 52 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 52 ریاضی چهارم

فعالیت

1- حاصل ضرب‌های زیر را به دست آورید. راه حلّ خود را توضیح دهید.

40×30=1200
200×20=4000
40×50=20000
800×200=160000

ابتدا دو عدد را بدون صفرهای جلوی آن‌ها در هم ضرب می‌کنیم و سپس به تعداد صفرهای جلوی دو عدد، صفر جلوی عدد به دست آمده می‌نویسیم.

2- محصول خرمای یک نخل در جهرم 300 کیلوگرم است. اگر قیمت هر کیلوگرم خرما 6500 تومان، باشد، قیمت کلّ محصول این درخت چقدر می‌شود؟
چگونه به کمک حاصل ضرب 65×3 می‌توانیم پاسخ این مسئله را پیدا کنیم؟ توضیح دهید.

ابتدا حاصل 65×3 را پیدا می‌کنیم و سپس به تعداد صفرهای جلوی دو عدد، صفر جلوی عدد حاصل می‌نویسیم.

image 382
image 383

3- یک ماشین چاپ در هر ساعت 700 ورق بزرگ چاپ می‌کند. هر ورق بزرگ 16 صفحه‌ی کتاب را در خود جا می‌دهد. این ماشین در 10 ساعت چند صفحه کتاب چاپ می‌کند؟
حاصل ضرب زیر را چگونه پیدا می‌کنید؟

10×700×16=112000
1×7×16=112

کاردرکلاس

1- حاصل ضرب‌های زیر را به دست آورید.

جواب صفحه 52 ریاضی چهارم
جواب صفحه 52 ریاضی چهارم

2- باغداری در شهر تاکستان 700 کیلوگرم انگور را کیلویی 2300 تومان فروخت. او چند تومان پول گرفت؟ اگر او 400 کیلوگرم انگور از نوع دیگر را کیلویی 2700 تومان بفروشد، در مجموع چند تومان پول می‌گیرد؟

700×2300=1610000
400×2700=1080000

image 385

گام به گام سایر صفحات درس محاسبه حاصل ضرب