در این نوشته با جواب صفحه 52 فارسی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 52 فارسی دوم

درست یا نادرست صفحه 52 فارسی دوم

1- ما در دعا با خدا درِد دل می‌کنیم.

درست

2- همه، آدم‌های مهربان را دوست دارند.

درست

3- ما فقط برای خودمان دعا می‌کنیم.

نادرست

4- ……………………………………… .

4- دعا یعنی درد و دل کردن با خدا.

درست

جواب گوش کن و بگو صفحه 52 فارسی دوم

1- دعا یعنی چه؟

دعا یعنی حرف زدن با خدا و یاری خواستن از او.

2- چرا خدا را شکر می‌کنیم؟

زیرا خدا به ما نعمت های زیادی داده و به لطف و رحمت اوست که خیلی چیزها داریم.

3- چه کارهایی می‌توانی انجام‌دهی تا خدا تو را بیشتر دوست داشته باشد؟

سعی می کنم به بزرگ ترهای خودم احترام بگذارم و با همه مهربان و خوش اخلاق باشم تا خدا من را بیشتر دوست داشته باشد.

4- ……………………………………………………… .

4- چرا همه پدر بزرگ ها و مادربزرگ ها را دوست دارند؟

زیرا بسیار مهربان و دلسوز هستند و به همه محبت می کنند.

جواب حالا تو بگو صفحه 52 فارسی دوم

جواب صفحه 52 فارسی دوم
جواب صفحه 52 فارسی دوم

برچسب شده در: