جواب صفحه 52 کتاب کار زبان هفتم


haladars شهریور 22, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه 52 کتاب کار زبان هفتم

در این نوشته با جواب صفحه 52 کتاب کار زبان هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 52 کتاب کار زبان هفتم

1. در کلاس زبان انگلیسی، معلم از شما خواسته است با علامت تیک مشخص کنید که کدام یک از این فعّالیت ها معمولاً در مکان های زیر صورت می گیرد.

جواب صفحه 52 کتاب کار زبان هفتم
جواب صفحه 52 کتاب کار زبان هفتم

2. در متن زیر، کلماتی را که مربوط به قسمت های مختلف منزل می باشند پیدا کنید و دورشان خط بکشید.

We live in a big house in a small town. Our house has three bedrooms, a living room, a kitchen and a bathroom. There is a small garden in our yard. We have a garage in the corner of the yard. My father fixes his car there.

کلمات مربوط به قسمت های مختلف منزل با گیومه مشخص شده اند:

We live in a big house in a small  »town« . Our house has three »bedrooms «, a »living room«, a »kitchen« and a » bathroom «. There is a small garden in our » yard «. We have a » garage « in the corner of the » yard «. My father fixes his car there.

3. یک مهندس عمران برای پدر شما نقشۀ ساختمانی را طراحی کرده است. از آنجا که تمامی قسمت ها توسط رایانه طراحی و به زبان انگلیسی ارائه شده است، پدرتان از شما خواسته تا نوشته هایروی نقشه را برایش به فارسی بنویسید.

جواب صفحه 52 کتاب کار زبان هفتم
جواب صفحه 52 کتاب کار زبان هفتم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه