جواب صفحه ۵۳ ریاضی هشتم ⭐️ کار در کلاس و ففعالیت

در این نوشته با جواب صفحه ۵۳ ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۵۳ ریاضی هشتم

۱- در سال گذشته، ضرب یک عدد را در پرانتز با شکل زیر یاد گرفتید.

این تساوی چگونه به کمک شکل به دست آمده است؟ توضیح دهید.

image 229

با جدا کردن شکل ها از هم به ۵b و ۵a می رسیم.

عبارت‌های جبری زیر را ساده کنید.

جواب صفحه 53 ریاضی هشتم

۲- شما همچنین جمع و تفریق جمله‌های متشابه (جمله‌هایی که همهٔ قسمت‌های حرفی آنها یکی هستند) را یاد گرفتید. جمله‌های متشابه را پیدا کنید.

جواب صفحه 53 ریاضی هشتم
جواب صفحه ۵۳ ریاضی هشتم

فعالیت

۱- حاصل ضرب دو جمله را مانند نمونه به دست آورید. از کدام قانون ساده کردن عبارت‌های توان‌دار استفاده می‌کنید؟ توضیح دهید.
در ضرب اعداد توان‌دار پایه مساوی یکی از پایه را می‌نویسیم و توان‌ها را با هم جمع می‌کنیم.

image 232

۲- با توجه به شکل و مساوی بودن مساحت‌ها در دو قسمت، یک تساوی جبری نتیجه بگیرید.

با توجه به نتیجه‌ای که گرفته‌اید، ضرب‌های زیر را انجام دهید.

image 234

۳- با توجه به شکل و مساوی بودن مساحت‌ها در دو قسمت، تساوی جبری را کامل کنید.

image 235

گام به گام سایر صفحات درس ساده کردن عبارت های جبری

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه