در این نوشته با جواب صفحه 53 ریاضی پنجم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 53 ریاضی پنجم

فعالیت

در زیر روش چهار دانش آموز داده شده است. روش هریک از آنها را توضیح دهید.

image 65

کار در کلاس

image 66
image 67

برچسب شده در: