جواب صفحه ۵۳ ریاضی چهارم


haladars آبان 29, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۵۳ ریاضی چهارم

در این نوشته با جواب صفحه 53 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 53 ریاضی چهارم

1- با توجّه به اینکه 231=200+30+1 است، توضیح دهید حاصل ضرب زیر چگونه به دست آمده است. سپس جاهای خالی را پر کنید.


به ترتیب 1 ، 30 و 200 را در عدد بالایی ضرب می‌کنیم و سپس اعداد را با هم جمع می‌کنیم.

image 387
جواب صفحه 53 ریاضی چهارم
جواب صفحه 53 ریاضی چهارم

2- حاصل ضرب‌های زیر را به دست آورید. در مورد تأثیر رقم‌های صفر در این عددها گفت‌وگو کنید.

image 390

کاردرکلاس

1- مانند نمونه، حاصل تقریبی ضرب‌ها را به دست آورید.

image 391

2- حاصل ضرب‌ها را به دست آورید.

جواب صفحه 53 ریاضی چهارم
جواب صفحه 53 ریاضی چهارم

3- قلب یک کودک در هر دقیقه 115 بار می‌زند. قلب او در هر ساعت چندبار می‌زند؟ هر ساعت 60 دقیقه است.

image 389

4- یک کامیون 175 کیسه سیمان حمل می‌کند. هر کیسه سیمان 50 کیلوگرم است. بار این کامیون چند کیلوگرم است؟

image 388

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه