در این نوشته با جواب صفحه 53 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 53 ریاضی چهارم

فعالیت

1- با توجّه به اینکه 231=200+30+1 است، توضیح دهید حاصل ضرب زیر چگونه به دست آمده است. سپس جاهای خالی را پر کنید.


به ترتیب 1 ، 30 و 200 را در عدد بالایی ضرب می‌کنیم و سپس اعداد را با هم جمع می‌کنیم.

image 387
جواب صفحه 53 ریاضی چهارم
جواب صفحه 53 ریاضی چهارم

2- حاصل ضرب‌های زیر را به دست آورید. در مورد تأثیر رقم‌های صفر در این عددها گفت‌وگو کنید.

image 390

کاردرکلاس

1- مانند نمونه، حاصل تقریبی ضرب‌ها را به دست آورید.

image 391

2- حاصل ضرب‌ها را به دست آورید.

جواب صفحه 53 ریاضی چهارم
جواب صفحه 53 ریاضی چهارم

3- قلب یک کودک در هر دقیقه 115 بار می‌زند. قلب او در هر ساعت چندبار می‌زند؟ هر ساعت 60 دقیقه است.

image 389

4- یک کامیون 175 کیسه سیمان حمل می‌کند. هر کیسه سیمان 50 کیلوگرم است. بار این کامیون چند کیلوگرم است؟

image 388

گام به گام سایر صفحات درس محاسبه حاصل ضرب