در این نوشته با جواب صفحه 54 علوم سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 54 علوم سوم

1- این دانش آموزان با آینه، نور خورشید را بر روی جاهای مختلف می اندازند. شما هم این کار را با دوستانتان انجام دهید. چه چیزی مشاهده می کنید؟ آینه را کمی در دست خود بچرخانید و با دوستانتان درباره ی مشاهدات خود گفت و گو کنید.

image 536

نور خورشید به آینه ی اول می تابد و از آن روی آینه ی دوم بر می گردد. اگر آینه ی دوم را طوری مقابل آینه ی اول بگیریم که بیشتر نور بازتاب شده از آینه اولبا آن برخورد کند، از آینه ی دوم نیز نوری روی سطح زمین بازتاب می شودو به این ترتیب نور خورشید را روی جاهای مختلف مشاهده می کنیم.

2- آیا شما اجسام دیگری می شناسید که بتوانند مثل آینه نور را بازتاب دهند؟

اجسام صاف و صیقلی مانند؛ ورق صاف آلومینیوم، طلا، شیشه، آب ساکن و… .

برچسب شده در: