در این نوشته با جواب صفحه 55 عربی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 55 عربی هفتم

بخوانید و ترجمه کنید.

1. کَم عَدَدُ الاَنبیاءِ فِی الْقُرآنِ؟                            – سِتَّهٌ وَ عِشرونَ نَبیّاً.

چند پیامبر در قرآن وجود دارد؟                     -بیست و شش پیامبر.

2. کَم سورَهً بِاسْمِ الْحَیَواناتِ فِی الْقُرآنِ؟             – خَمسُ سُوَرٍ.

چند سوره با نام حیوانات در قرآن وجود دارد؟     – پنج سوره.

3. کَم عَدَدُ السَّجْداتِ الْواجِبَهِ فی آیاتِ الْقُرآنِ؟    – أَربَعُ سَجْداتٍ.

چند سجده واجب در آیات قرآن وجود دارد؟        – چهار سجده

برچسب شده در: