جواب صفحه ۵۶ ریاضی چهارم


haladars آذر 15, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۵۶ ریاضی چهارم

در این نوشته با جواب صفحه 56 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 56 ریاضی چهارم

فعالیت

1- عدد 47 بین دو عدد 40 و 50 قرار دارد، امّا به 50 نزدیک‌تر است. یعنی 47 با تقریب رقم دهگان 50 می‌شود.
مانند نمونه ابتدا در جاهای خالی عددهای مناسب بنویسید و با رنگ کردن، مقدار تقریبی اعداد زیر را با تقریب رقم دهگان مشخّص کنید.

60←61→70
1470←1476→1480
30←38→40
350←357→360
230←234→240
180←183→190

2- عددهای زیر با تقریب رقم صدگان در نظر گرفته شده‌اند. مانند نمونه، ابتدا در جاهای خالی عددهای مناسب بنویسید و با رنگ کردن مشخّص کنید هر عدد به کدام طرف نزدیک‌تر است.

400←427→500
1300←1371→1400
700←796→800
3500←3520→3600
500←537→600
4500←4560→4600

3- عددهای زیر را با تقریب رقم هزارگان به نزدیک‌ترین عدد به صورت تقریبی بنویسید.

1425→1000
3257→3000
4751→5000

کاردرکلاس

1- از زمین های کشاورزی در یک روستا 78235 کیلوگرم گندم برداشت شده است. این عدد را با تقریب رقم هزارگان بنویسید.

78000←78235→79000

در تقریب رقم هزارگان، به جای کدام رقم‌ها صفر گذاشته می‌شود؟

رقم‌های کوچک‌تر از 100 یعنی یکان، دهگان و صدگان

2- مانند نمونه، محلّ تقریبی عددهای 1235، 3421، 2781 را روی محور زیر نشان دهید. با تقریب رقم صدگان

جواب صفحه 56 ریاضی چهارم
جواب صفحه 56 ریاضی چهارم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه