در این نوشته با جواب صفحه 56 علوم سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 56 علوم سوم

فعالیت

1- به سطح درونی یک قاشق براق و تمیز نگاه کنید. نصویر خود را چگونه می بینید؟

2- سطح بیرونی قاشق را نگاه کنید. این بار تصویر خود را چگونه می بینید؟

1- وارونه             2- مستقیم

مقایسه کنید

به تصویر خود در یک آینه ی تخت و سطح بیرونی و درونی قاشق دقت کنید و ویژگی های آنها را در جدول زیر بنویسید.

جواب صفحه 56 علوم سوم

برچسب شده در: