در این نوشته با جواب صفحه 56 مطالعات سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 56 مطالعات سوم

چرا همه ی انسان ها به خانه نیاز دارند؟

چون محلّی است که اعضای خانواده به گرمی دور هم جمع می شوند و در کنار هم احساس امنیت و آرامش می کنند و برخی نیاز های ما در خانه برآورده می شود.