در این نوشته با جواب صفحه 57 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 57 ریاضی دوم

هر کس 10 سکّه‌ی 1 ریالی به بانک بدهد، می‌تواند یک سکّه‌ی 10 ریالی تحویل بگیرد.

جواب صفحه 57 ریاضی دوم

1- اگر علی 20 سکّه‌ی 1 ریالی به بانک بدهد، چند سکّه‌ی 10 ریالی می‌گیرد؟ 2 سکه‌ی 10 ریالی 
2- زهرا 80 سکّه‌ی 1 ریالی به بانک داده است، چند سکّه‌ی 10 ریالی تحویل می‌گیرد؟ 8 سکه‌ی 10 ریالی 
3- حسین 10 تا سکّه‌ی 10 ریالی به بانک داد، بانک می‌تواند چه سکّه‌ای به او بدهد؟ 100 ریالی 
4- اگر فاطمه 100 تا سکّه‌ی 1 ریالی به بانک تحویل دهد، بانک چند سکّه‌ی 10 ریالی به او می‌دهد؟ 10 سکه ی 10 ریالی

بانک می‌تواند در مقابل 100 تا سکّه‌ی 1 ریالی یک سکّه‌ی 100 ریالی بدهد.

image 499

اگر به بانک 10 تا سکّه‌ی 10 ریالی بدهیم و یا 100 سکّه‌ی یک ریالی بدهیم، بانک به ما یک سکّه‌ی 100 ریالی می‌دهد. فکر می‌کنید چرا در حال حاضر سکّه‌های 1 ریالی یا 10 ریالی کم است. در این مورد در کلاس گفت‌وگو کنید.

الگوهای عددی را ادامه دهید.

84,8,12,16,20,24,28,32,36
3,6,9,12,15,18,21,24
7,14,21,28,35,42,49,56,63

در مورد روش‌های مختلفی که برای پیدا کردن عددها استفاده کرده‌اید، با دوستان خود گفت‌وگو کنید.

برچسب شده در: