در این نوشته با جواب صفحه 57 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 57 ریاضی هشتم

جواب کاردرکلاس صفحه 57 ریاضی هشتم

1- عدد x به ماشین‌های زیر وارد، و عدد y از آنها خارج می‌شود. با توجه به کاری که این ماشین‌ها انجام می‌دهند، عددهای خروجی را بنویسید.

جواب کاردرکلاس صفحه 57 ریاضی هشتم

2- با توجه به جدول‌های زیر و رابطهٔ x و y، جاهای خالی جدول‌ها را پر کنید:

image 210

y=3x+1

y=3×1+1=4

y=3×2+1=7

y=3×5+1=16

image 212

y=5x

y=5×3=15

y=5×−2=−10

y=5×−4=−20

معادله 25=5x

image 211

y=x−7

y=4−7=−3

y=−2−7=−9

معادله 0=x−7

معادله −14=x−7

image 213

y=2x−3

y=2×4−3=5

y=2×−2−3=−7

معادله 0=2x−3

معادله 5=2x−3

3- با توجه به عددهای ورودی و خروجی در هر ردیف، کاری را که ماشین انجام می‌دهد حدس بزنید.

جواب کاردرکلاس صفحه 57 ریاضی هشتم

جواب فعالیت صفحه 57 ریاضی هشتم

1- به عددهای زوج زیر توجه کنید. همان طور که می‌بینید، هر عدد زوج را می‌توان به صورت 2×n نشان داد.

image 217

2- عددهای زوج زیر را به صورت 2n (n یک عدد طبیعی باشد) نشان دهید.

image 218

3- در عبارت‌های زیر به جای حروف m ،k و a عددهای طبیعی مختلفی قرار دهید. آیا عددهای حاصل، ز‌وج‌اند؟

image 216
جواب صفحه 57 ریاضی هشتم

4- b ،a و c را عددهای طبیعی در نظر بگیرید و به سؤال‌های زیر پاسخ دهید:

– آیا عبارت 2b یک عدد زوج را نشان می‌دهد؟ بله

– آیا عبارت 4c یک عدد زوج را نشان می‌دهد؟ چرا؟ بله، زیرا می‌توان نوشت. 2×2c

– آیا عبارت 2ab یک عدد زوج را نشان می‌دهد؟ چرا؟ بله، زیرا می‌توان نوشت. 2×2ab

5- آیا حاصل ضرب هر دو عدد زوج عددی زوج است؟
برای پاسخ دادن به این سؤال، ابتدا مانند نمونه چند مثال بزنید.

4×2=8

8×6=48

6×10=60

6×14=84

8×10=80

4×4=16

برای اینکه بدون مثال و در حالت کلی اثبات کنیم که جملهٔ بالا درست است، دو عدد زوج را به صورت 2n و 2m در نظر می‌گیریم و حاصل ضرب آنها را می‌نویسیم.

2m×2n=2(m×2×n)

یک عدد طبیعی (m×2×n)

چگونه این تساوی ثابت می‌کند که حاصل ضرب دو عدد زوج عددی زوج است؟ توضیح دهید.


چون می‌توان آن را به صورت ضرب عدد 2 در یک عدد طبیعی نوشت.

گام به گام سایر صفحات درس پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری

برچسب شده در: