جواب صفحه ۵۷ ریاضی هشتم


haladars دی 9, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۵۷ ریاضی هشتم

در این نوشته با جواب صفحه 57 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 57 ریاضی هشتم

جواب کاردرکلاس صفحه 57 ریاضی هشتم

1- عدد x به ماشین‌های زیر وارد، و عدد y از آنها خارج می‌شود. با توجه به کاری که این ماشین‌ها انجام می‌دهند، عددهای خروجی را بنویسید.

جواب کاردرکلاس صفحه 57 ریاضی هشتم

2- با توجه به جدول‌های زیر و رابطهٔ x و y، جاهای خالی جدول‌ها را پر کنید:

image 210

y=3x+1

y=3×1+1=4

y=3×2+1=7

y=3×5+1=16

image 212

y=5x

y=5×3=15

y=5×−2=−10

y=5×−4=−20

معادله 25=5x

image 211

y=x−7

y=4−7=−3

y=−2−7=−9

معادله 0=x−7

معادله −14=x−7

image 213

y=2x−3

y=2×4−3=5

y=2×−2−3=−7

معادله 0=2x−3

معادله 5=2x−3

3- با توجه به عددهای ورودی و خروجی در هر ردیف، کاری را که ماشین انجام می‌دهد حدس بزنید.

جواب کاردرکلاس صفحه 57 ریاضی هشتم

جواب فعالیت صفحه 57 ریاضی هشتم

1- به عددهای زوج زیر توجه کنید. همان طور که می‌بینید، هر عدد زوج را می‌توان به صورت 2×n نشان داد.

image 217

2- عددهای زوج زیر را به صورت 2n (n یک عدد طبیعی باشد) نشان دهید.

image 218

3- در عبارت‌های زیر به جای حروف m ،k و a عددهای طبیعی مختلفی قرار دهید. آیا عددهای حاصل، ز‌وج‌اند؟

image 216
جواب صفحه 57 ریاضی هشتم

4- b ،a و c را عددهای طبیعی در نظر بگیرید و به سؤال‌های زیر پاسخ دهید:

– آیا عبارت 2b یک عدد زوج را نشان می‌دهد؟ بله

– آیا عبارت 4c یک عدد زوج را نشان می‌دهد؟ چرا؟ بله، زیرا می‌توان نوشت. 2×2c

– آیا عبارت 2ab یک عدد زوج را نشان می‌دهد؟ چرا؟ بله، زیرا می‌توان نوشت. 2×2ab

5- آیا حاصل ضرب هر دو عدد زوج عددی زوج است؟
برای پاسخ دادن به این سؤال، ابتدا مانند نمونه چند مثال بزنید.

4×2=8

8×6=48

6×10=60

6×14=84

8×10=80

4×4=16

برای اینکه بدون مثال و در حالت کلی اثبات کنیم که جملهٔ بالا درست است، دو عدد زوج را به صورت 2n و 2m در نظر می‌گیریم و حاصل ضرب آنها را می‌نویسیم.

2m×2n=2(m×2×n)

یک عدد طبیعی (m×2×n)

چگونه این تساوی ثابت می‌کند که حاصل ضرب دو عدد زوج عددی زوج است؟ توضیح دهید.


چون می‌توان آن را به صورت ضرب عدد 2 در یک عدد طبیعی نوشت.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه