جواب صفحه ۵۷ ریاضی چهارم


haladars آذر 15, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۵۷ ریاضی چهارم

در این نوشته با جواب صفحه 57 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 57 ریاضی چهارم

1- حاصل جمع‌های زیر را به صورت تقریبی به دست آورید. مانند نمونه، عددها را به نزدیک‌ترین ده تایی تقریب بزنید.

22+37⇒(20+40)
35+22⇒(40+20)
47+31⇒(50+30)
55+47⇒(60+50)

وقتی رقم یکان عددی 5 است، مثل 35 ، آن را با 40 تقریب می‌زنیم.
بنابراین 55 را به صورت تقریبی می‌نویسیم: 60


2- ضرب‌های زیر را به صورت تقریبی بنویسید.

41×27⇒ (40×30)
25×32⇒(30×30)
45×57⇒ (50×60)

3- هر هزار کیلوگرم برابر با یک تُن است. هریک از جرم‌های زیر به صورت تقریبی چند تُن است؟

7021→ 7000=7 
34121→ 34000=34 
3410→ 3000=3 
4911→ 5000=5 

1- مقدار تقریبی عبارت‌ها را به دست آورید. تقریب را با توجّه به رقم دهگان درنظر بگیرید و هر عدد را به نزدیک‌ترین ده تایی بنویسید.

47×23→50×20=1000
89−42→90−40=50
49+51→50+50=100
75−24→80−20=60
51+67→50+70=120
25×32→30×30=900
77×69→80×70=5600
81+27→80+30=110

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه