در این نوشته با جواب صفحه 57 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 57 ریاضی چهارم

فعالیت

1- حاصل جمع‌های زیر را به صورت تقریبی به دست آورید. مانند نمونه، عددها را به نزدیک‌ترین ده تایی تقریب بزنید.

22+37⇒(20+40)
35+22⇒(40+20)
47+31⇒(50+30)
55+47⇒(60+50)

وقتی رقم یکان عددی 5 است، مثل 35 ، آن را با 40 تقریب می‌زنیم.
بنابراین 55 را به صورت تقریبی می‌نویسیم: 60
2- ضرب‌های زیر را به صورت تقریبی بنویسید.

41×27⇒ (40×30)
25×32⇒(30×30)
45×57⇒ (50×60)

3- هر هزار کیلوگرم برابر با یک تُن است. هریک از جرم‌های زیر به صورت تقریبی چند تُن است؟

7021→ 7000=7 
34121→ 34000=34 
3410→ 3000=3 
4911→ 5000=5 

کار در کلاس

1- مقدار تقریبی عبارت‌ها را به دست آورید. تقریب را با توجّه به رقم دهگان درنظر بگیرید و هر عدد را به نزدیک‌ترین ده تایی بنویسید.

47×23→50×20=1000
89−42→90−40=50
49+51→50+50=100
75−24→80−20=60
51+67→50+70=120
25×32→30×30=900
77×69→80×70=5600
81+27→80+30=110

گام به گام سایر صفحات درس محاسبه های تقریبی