در این نوشته با جواب صفحه 57 علوم سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 57 علوم سوم

آینه ها کاربرد های مختلفی دارند. برخی از آن ها در شکل های زیر نشان داده شده است. با دوستان خود درباره ی هز یک از آنها گفت و گو کنید و بگویید چه کاربرد های دیگری از آینه ها به نظرتان می آید؟

جواب صفحه 57 علوم سوم

آینه بخل خودرو هابرای دیدن وسایلی که از کنار به ما نزدیک می شوند، معماری و تزئین دیوار ها، پیچ خیابان ها و حاده ها برای دیدن خودروهایی که از مقابل می آیند، دندان پزشکی، آرایشگاه و … .

برچسب شده در: