در این نوشته با جواب صفحه 57 هدیه ششم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 57 هدیه ششم

اِذا رَأَیْتُمُ الرَّبیع فَاکْثِروُا ذِکْرَ النُّشوُرَ

هرگاه بهار را دیدید، بسیار از قیامت یاد کنید

درباره ی تصاویر زیر گفت و گو کنید.

جواب صفحه 57 هدیه ششم
جواب صفحه 57 هدیه ششم

تأمل و تفکر در خصوص آمدن فصل بهار و زنده شدن دوباره طبیعت باعث می شود که :

1. قدرت پروردگار متعال را در زنده کردن عالَم و آدم دریابیم.

2. ما نیز کمتر از طبیعت نباشیم و درس دگرگونی برای بهتر شدن و شکوفایی و طراوت بیاموزیم

3. تصویری نمادین از روز قیامت و زنده شدن انسانها در ساحتی نو را در ذهن خود مجسم نماییم.

ایستگاه فکر

از آنچه در سال های گذشته خوانده اید، آیا داستانی درباره ی زنده شدن مردگان در این دنیا به خاطر می آورید؟ از آن چه درسی می گیرید؟

داستان حضرت ابراهیم که به اذن خدا پرندگان را زندگی کرد. این بدان معناست که در آخرت همه مردگان زنده خواهند شد و به اعمالشان رسیدگی خواهد شد.

بررسی کنید

خدا در سوره ی حمد با چه نامی از قیامت یاد کرده است؟ این نام چه معنایی دارد؟

یوم الدّین؛ روز پاداش و کیفر

برچسب شده در: