در این نوشته با جواب صفحه 58 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 58 ریاضی دوم

1 روی محور زیر عددها را بنویسید.

image 501

2 با توجّه به محور بالا جاهای خالی را کامل کنید.

image 500

3  ارزش سکّه‌های هر قسمت را بنویسید.

image 502

کامل کن

ابتدا عددهای ساعت را کامل کنید. سپس به سؤال‌های زیر پاسخ دهید.


1- 30 دقیقه بعد از ساعت 12:00 چه ساعتی است؟ دوازده و نیم 
2- 15 دقیقه بعد از ساعت 6:00 چه ساعتی است؟ شیش و ربع
3- 10 دقیقه بعد از ساعت 2:20 چه ساعتی است؟ دو و نیم

جواب صفحه 58 ریاضی دوم

برچسب شده در: