در این نوشته با جواب صفحه 58 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 58 ریاضی سوم

1- یک متر و 25 سانتی متر برابر با 125 سانتی متر است. توضیح دهید که عدد 125 چگونه به دست می‌آید.

یک متر برابر 100 سانتی‌متر است و 25 سانتی‌متر نیز داشتیم که روی هم می‌شود 125 سانتی‌متر

2- 3560 گرم یعنی 3 کیلوگرم و 560 گرم. توضیح دهید که این عددها چگونه به دست می‌آیند.

هر 1000 گرم یک کیلوگرم است پس 3000 گرم برابر با 3 کیلوگرم است و چون 3000+560=35603000+560=3560 پس برابر با 3 کیلوگرم و 56 گرم است.

تمرین

1- کسرهای نوشته شده را روی هر ساعت نشان دهید.
شکل‌های خود را با شکل‌های دوستانتان مقایسه کنید.

2- یک تکّه کاغذ را به‌صورت زیر دوبار تا کنید. سپس آن را باز کنید و با خط کش روی خط‌های تای کاغذ خط بکشید.
– چند زاویه به وجود می‌آید؟
 4

– چه نوع زاویه‌ای؟ راست

– کاغذ به چند قسمت مساوی تقسیم شده است؟ 4

image 33

3- الگوی زاویه‌ها را ادامه دهید.

image 35

4- از 1000 تا 1400 را 50 تا 50 تا بنویسید.

1000,1050,

1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400

5- شکل زیر چند زاویه دارد؟ 4 زاویه‌ی راست آن را مشخّص کنید.

image 36

6- دهانه‌ی پرگار چقدر باز شده است؟ 2 سانتی‌متر
با این پرگار یک دایره بکشید؛ شعاع آن چند سانتی‌متر است؟ 2 سانتی‌متر

image 34
image 37

برچسب شده در: