در این نوشته با جواب صفحه 58 فارسی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 58 فارسی دوم

جواب درست نادرست صفحه 58 فارسی دوم

1- زینب بیرون حرم ایستاده بود.

نادرست

2- زینب ده‌ها کبوتر را دید که گوشه‌ای جمع شده بودند.

درست

3- صدای اذان صبح از گل دسته‌ها بلند شد.

نادرست

4- کبوتر ها دسته دسته به زینب نزدیک شدند.

درست

جواب گوش کن و بگو صفحه 58 فارسی دوم

1- چرا زینب با خودش دانه آورده بود؟

چون دوست داشت به کبوتر های حرم دانه بدهد.

2- زینب و مادرش پس از شنیدن صدای اذان چه کردند؟

به وضوخانه رفتند تا وضو بگیرند و نماز اول وقت بخوانند.

3- آن‌ها چه موقع در حرم بودند؟

نزدیک اذان مغرب

4- زینب چه چیزی را هیچ وقت فراموش نمی کند؟

زینب نماز خواندن در حرم امام رضا (ع)‌ را هرگز فراموش نمی کند.

جواب حالا تو بگو صفحه 58 فارسی دوم

داروخانه: یعنی جایی که در آن دارو می فروشند.

آشپزخانه: یعنی جایی که در آن غذا می پزند.

چاپخانه: یعنی جایی که در آن کتاب روزنامه و مجله چاپ می کنند.

برچسب شده در: