در این نوشته با جواب صفحه 59 ریاضی دهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب صفحه 59 ریاضی دهم انسانی

در یک تابع خطی f(0)=2 و f(2)=3 با توجّه به معادلهٔ خط که در کتاب ریاضیات نهم دیده‌اید، ابتدا m و سپس به‌کمک آن f(x) را مشخص و نمودار تابع را رسم کنید.

جواب صفحه 59 ریاضی دهم انسانی
جواب صفحه 59 ریاضی دهم انسانی

کاردرکلاس

جدول زیر رابطهٔ بین عمق و دمای سنگ‌ها را در زیر زمین نشان می‌دهد. x معرف عمق (برحسب کیلومتر) و y معرف دما (بر حسب سانتی‌گراد) است.

اگر دمای سنگ‌ها تابع خطی برحسب عمق باشد، ابتدا جدول زیر را کامل کنید و به‌کمک آن تابع را مشخص نموده سپس تعیین کنید در چه عمقی دما به 440 درجه سانتی‌گراد می‌رسد؟

image 427