در این نوشته با جواب صفحه 59 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 59 ریاضی هفتم

فعالیت

1- تمام شمارنده‌های عددهای زیر را بنویسید.

12 ، 6 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1 : شمارنده‌های 12
35 ، 7 ، 5 ، 1 : شمارنده‌های 35
14 ، 7 ، 2 ، 1 : شمارنده‌های 14
9 ، 3 ، 1 : شمارنده‌های 9

در هر قسمت، زیر شمارنده‌هایی که عدد اول‌اند، خط بکشید.

شمارنده‌های اول 35 چه عددهایی‌اند؟ 5 ، 7

– شمارندهٔ اول عدد 9 چه عددی است؟ 3

2- مانند نمونه هر عدد را به صورت ضرب دو عدد بنویسید. این کار را آن قدر ادامه دهید تا به شمارنده‌های اول آن عدد برسید.

جواب صفحه 59 ریاضی هفتم
جواب صفحه 59 ریاضی هفتم

3- با توجه به نمودارهای درختی بالا می‌توان عددها را به صورت ضرب عددهای اول نوشت (تجزیه کرد):

30=2×3×5

45= 3×3×5

80= 2×2×2×2×5

210= 2×3×5×7

20= 2×2×5

200= 2×2×2×5×5

کار در کلاس

با شمارنده‌های اول 2 و 3 عددهای مختلف را با ضرب کردن بسازید. مانند نمونه‌ها بنویسید.

2×3=6

2×2=4
3×3=9

2×2×3=12

2×3×3=18

3×3×3=27

ویژگی عددهای به دست آمده این است که شمارنده‌های اول آنها عددهای 2 و 3 هستند.

گام به گام سایر صفحات درس بزرگ ترین شمارنده مشترک

برچسب شده در: