در این نوشته با جواب صفحه 6 آمار و احتمال یازدهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 6 آمار و احتمال یازدهم

کاردرکلاس

دامنهٔ متغیر گزاره‌نماهای زیر داده شده است. مجموعه جواب هریک از آنها را مشخص کنید.

جواب صفحه 6 آمار و احتمال یازدهم
جواب صفحه 6 آمار و احتمال یازدهم

فعالیت

1- هریک از این جمله‌های زیر، از چند گزاره تشکیل شده است؟
2- آیا می‌توانید با توجه به ارزش گزاره‌های به‌کار رفته در هر جمله، ارزش آن جمله را تعیین کنید.

– عدد 2 زوج است و عدد 5 مضرب 3 است.
عدد 2 زوج است (درست) عدد 5 مضرب 3 است (نادرست) می‌باشند. دو گزاره – نادرست (زیرا در ترکیب عطفی اگر یکی از گزاره‌ها نادرست باشد، ترکیب عطفی نیز نادرست است.)

– عدد 2 زوج است، یا عدد 5 مضرب 3 است.
عدد 2 زوج است (درست) عدد 5 مضرب 3 است (نادرست) می‌باشند. دو گزاره – درست است (زیرا در ترکیب فصلی اگر یکی از گزاره‌ها درست باشد، ترکیب فصلی نیز درست است.)

– اگر عدد 2 زوج باشد، آن‌گاه عدد 5 مضرب 3 است.
اگر عدد 2 زوج باشد (درست) عدد 5 مضرب 3 است (نادرست) می‌باشند. دو گزاره – نادرست است (زیرا در ترکیب شرطی اگر حکم نادرست و فرض درست باشد ترکیب شرطی نادرست است.)

– چنین نیست که عدد 2 زوج باشد.
عدد 2 زوج باشد (درست) می‌باشد. یک گزاره – نادرست است.

– اگر عدد 2 زوج باشد، آن گاه عدد 5 مضرب 3 است و برعکس.
اگر عدد 2 زوج باشد (درست) عدد 5 مضرب 3 است (نادرست) می‌باشند. دو گزاره – نادرست است (زیرا ترکیب دو شرطی زمانی درست است که هر دو گزاره درست یا هر دو نادرست باشند.)