آپدیت

جواب صفحه ۶ ریاضی نهم ⚡️ فعالیت و کار در کلاس

در این نوشته با جواب صفحه ۶ ریاضی نهم همراه شما هستیم.

فعالیت

۱- جدول عددهای صحیحِ زیر را طوری کامل کنید که مجموع عددهای روی هر سطر، هر ستون و هر قطرِ آن برابر ١٢ شود؛ سپس مجموعهٔ عددهای سطر دوم جدول را بنویسید و آن را A بنامید.

 A={6,4,2}

جواب صفحه 6 ریاضی نهم
جواب صفحه ۶ ریاضی نهم

اکنون مجموعه B را چنان بنویسید که شامل سه عدد زوج متوالی و میانگین عضوهای آن با ۴ برابر باشد. هریک از مجموعه‌های A و B چند عضو دارد؟ 

B={2,4,6}

آیا هر عضو A در مجموعهٔ B است؟

 بله

آیا هر عضو B در مجموعهٔ A است؟

 بله

۲- مجموعهٔ A شامل سه عدد طبیعی متوالی است به طوری که حاصل جمع آنها برابر ۲۷ است. ابتدا A را با عضوهای آن بنویسید؛ سپس مجموعه‌هایی را مشخص کنید که در زیر معرفی شده و با A برابر است:

A={8,9,10}

الف) مجموعهٔ عددهای طبیعی بین ۶ و ۱۰: A={7,8,9}


ب) مجموعهٔ عددهای طبیعی بزرگ‌تر از ٧ و کوچک‌تر از ۱۱: B={8,9,10}


ج) مجموعهٔ سه عدد طبیعی متوالی که میانگین آنها با ۹ برابر است: C={8,9,10}

کار در کلاس

۱- جاهای خالی را در مجموعه‌های زیر طوری پرکنید که مجموعه‌ها برابر باشد

جواب صفحه 6 ریاضی نهم

۲- دو مجموعه به نام های A و B مانند سؤال بالا طرح کنید. پاسخ خود را با دوستانتان مقایسه کنید.

image 156

امتیاز شما به این مقاله

5 از 1 رای

+ارسال دیدگاه