در این نوشته با جواب صفحه 6 ریاضی نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 6 ریاضی نهم

فعالیت

1- جدول عددهای صحیحِ زیر را طوری کامل کنید که مجموع عددهای روی هر سطر، هر ستون و هر قطرِ آن برابر ١٢ شود؛ سپس مجموعهٔ عددهای سطر دوم جدول را بنویسید و آن را A بنامید. A={6,4,2}

جواب صفحه 6 ریاضی نهم
جواب صفحه 6 ریاضی نهم

اکنون مجموعه B را چنان بنویسید که شامل سه عدد زوج متوالی و میانگین عضوهای آن با 4 برابر باشد. هریک از مجموعه‌های A و B چند عضو دارد؟ B={2,4,6}

آیا هر عضو A در مجموعهٔ B است؟ بله
آیا هر عضو B در مجموعهٔ A است؟ بله

2- مجموعهٔ A شامل سه عدد طبیعی متوالی است به طوری که حاصل جمع آنها برابر 27 است. ابتدا A را با عضوهای آن بنویسید؛ سپس مجموعه‌هایی را مشخص کنید که در زیر معرفی شده و با A برابر است: A={8,9,10}

الف) مجموعهٔ عددهای طبیعی بین 6 و 10: A={7,8,9}
ب) مجموعهٔ عددهای طبیعی بزرگ‌تر از ٧ و کوچک‌تر از 11: B={8,9,10}
ج) مجموعهٔ سه عدد طبیعی متوالی که میانگین آنها با 9 برابر است: C={8,9,10}

کار در کلاس

1- جاهای خالی را در مجموعه‌های زیر طوری پرکنید که مجموعه‌ها برابر باشد:

جواب صفحه 6 ریاضی نهم

2- دو مجموعه به نام های A و B مانند سؤال بالا طرح کنید. پاسخ خود را با دوستانتان مقایسه کنید.

image 156

برچسب شده در: