جواب صفحه ۶ ریاضی هفتم ⚡️ راهبرد حدس و آزمایش

در این نوشته با جواب صفحه ۶ ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۶ ریاضی هفتم

راهبرد حدس و آزمایش

۱- ۲۰ دستگاه دوچرخه و سه چرخه در یک توقفگاه (مصوب فرهنگستان parking) وجود دارد. اگر تعداد کلّ چرخ‌های آنها ۴۵ عدد باشد، چند دوچرخه و چند سه چرخه در توقفگاه وجود دارد؟

در حدس اول تعداد دوچرخه‌ها را ۱۰ و تعداد سه چرخه‌ها را هم ۱۰ عدد در نظر بگیرید.
با کامل کردن ردیف اول جدول حدس خود را بررسی و آزمایش کنید.

بررسی آزمایشتعداد سه چرخهتعداد دوچرخه
۲۰+۳۰=۵۰۱۰۱۰
۲۲+۲۷=۴۹۹۱۱
۲۴+۲۴=۴۸۸۱۲
۲۸+۱۸=۴۶۶۱۴
۳۰+۱۵=۴۵۵۱۵


با توجه به نتیجهٔ بررسی، باید تعداد سه چرخه‌ها را بیشتر کرد یا دوچرخه‌ها را؟ چرا؟

چون عدد ۵۰ از عدد ۴۵ بزرگتر است باید سعی کنیم که از تعداد چرخ کاسته شود باید به تعداد دوچرخهها افزوده و از تعداد سه چرخه ها بکاهیم تا بتوانیم به عدد ۴۵ برسیم

۲- دو زاویه متمم‌اند. یکی از این زاویه‌ها ۳ برابر زاویهٔ دیگر است. اندازهٔ هر زاویه را پیدا کنید.
نکته: مجموع دو زاویه متمم ۹۰ درجه است.

بررسی آزمایشزاویه دومزاویه اول
× ۱۰+۳۰=۴۰۳×۱۰=۳۰۱۰∘
× ۲۰+۶۰=۸۰۳×۲۰=۶۰۲۰∘
× ۲۵+۷۵=۱۰۰۳×۲۵=۷۵۲۵∘
* ۲۲/۵+۶۷/۵=۹۰۳×۲۲/۵=۶۷/۵۲۲/۵∘

۳- به جای □ چه عددی می‌توان قرار داد؟

جواب صفحه 6 ریاضی هفتم

گام به گام سایر صفحات درس راهبرد حل مسئله

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

8 دیدگاه ها