جواب صفحه 6 و 7 ریاضی چهارم


haladars مرداد 9, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه 6 و 7 ریاضی چهارم

در این نوشته با جواب صفحه 6 و 7 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب کاردرکلاس صفحه ۶ ریاضی چهارم

1- مانند نمونه، جاهای خالی را پرکنید.


– دوتا ده هزارتا برابر است با: بیست هزار یعنی عدد: 20000
– دویست تا هزارتا برابر است با: دویست هزار یعنی عدد: 200.000
– سیصد و بیست تا هزارتا برابر است با: سیصد و بیست هزار یعنی عدد: 320.000
– چهارصد و هفتاد و دوتا هزارتا برابر است با:  چهارصد و هفتاد و دو هزار یعنی عدد: 472.000

2- هر جدول چه عددی را نشان می‌دهد؟

جواب کاردرکلاس صفحه ۶ ریاضی چهارم

721,000

جواب کاردرکلاس صفحه ۶ ریاضی چهارم

489,000

جواب کاردرکلاس صفحه ۶ ریاضی چهارم

453

با توجّه به جدول‌های بالا، عددی را که هر کدام از جدول‌ها نشان می‌دهد، بنویسید و جاهای خالی را مانند نمونه پر کنید.

جواب کاردرکلاس صفحه ۶ ریاضی چهارم
جواب کاردرکلاس صفحه ۶ ریاضی چهارم
جواب کاردرکلاس صفحه ۶ ریاضی چهارم

جواب تمرین صفحه ۶ ریاضی چهارم

1- عدد دویست و هفتاد و پنج هزار و هفتصد و بیست و یک را در جدول ارزش مکانی نشان دهید.

 هزار
یکاندهگانصدگانیکاندهگانصدگان
127572

2- عددی را که هر شکل نشان می‌دهد بنویسید.

جواب تمرین صفحه ۶ ریاضی چهارم
جواب تمرین صفحه ۶ ریاضی چهارم

232154

جواب تمرین صفحه ۶ ریاضی چهارم

300124

3- پول‌های زیر روی هم چند ریال می‌شوند؟

42.421 ریال

جواب تمرین صفحه ۶ ریاضی چهارم
جواب تمرین صفحه ۶ ریاضی چهارم

4- عددی را که هر عبارت نشان می‌دهد در جدول ارزش مکانی قرار دهید.

  هزار
 یکاندهگانصدگانیکاندهگانصدگان
30000+50000+4000+700+80+9=987453
= 3 تا 10000 تایی + 5 تا 1000 تایی + 6 تا یکی60053 
= 4 تا صد هزار تایی + 7 تا ده هزار تایی + 9 تا ده تایی090074

5- عدد 124000 را درنظر بگیرید. این عدد چند رقمی است؟

6 رقمی
رقم یکان هزار آن چند است؟ 4 رقم صدگان آن چند است ؟ 0

6- عددهای مورد نظر را بنویسید.


بزرگ‌ترین عدد پنج رقمی: 99.999
کوچک‌ترین عدد شش رقمی: 100.000
بزرگ‌ترین عدد چهار رقمی بدون تکرار رقم‌ها: 9.876
کوچک‌ترین عدد پنج رقمی بدون تکرار رقم‌ها: 10.234

7- جمعیت یک شهر در سرشماری سال 476000،1390 نفر بوده است. این عدد را با حروف بنویسید.


چهار صد و هفتاد و شش هزار

8- به نظر شما، عدد 47000 چه چیزهایی را می‌تواند نشان دهد؟ پاسخ خود را با پاسخ‌های دوستانتان مقایسه کنید.


افراد داخل یک ورزشگاه – قیمت یک کارتون قند.

9- تعداد افراد را به مکان‌های مناسب وصل کنید. یعنی حدس بزنید که در هر مکان به طور تقریبی چند نفر جا می‌گیرند.

جواب تمرین صفحه ۶ ریاضی چهارم
جواب تمرین صفحه ۶ ریاضی چهارم
جواب تمرین صفحه ۶ ریاضی چهارم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه