در این نوشته با جواب صفحه 60 تفکر و پژوهش ششم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 60 تفکر و پژوهش ششم

کار فردی

با توجه به آنچه که خواندید، مشخص کنید برای پاسخگویی به هر یک از پرسش های جدول زیر از کدام روش های گردآوری اطلاعات باید استفاده کرد. توجه داشته باشید که در برخی از پرسش های ممکن است بیشتر از یک خانه زده شود.

image 122

خلاصه گزارش

1- گروه شما چه موضوعی را برای گردآوری اطلاعات انتخاب کرد؟

پرچم رنگ های کشور ایران به چه معنا است.

2- برای گردآوری اطلاعات از چه منابعی (کتاب ها، مجلات، صفحات اینترنتی و…) استفاده کردید؟ آنها را نام ببرید.

از دانش نامه هایی مثل ویکی پدیا، کتاب ها و سایت های اینترنتی …

3- درباره ی منابعی که استفاده کردید، جدول زیر را کامل کنید.

image 123