در این نوشته با جواب صفحه60 مطالعات سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 60 مطالعات سوم

به نقشه ی زیر نگاه کنید.

جواب صفحه 48 مطالعات سوم
جواب صفحه 60 مطالعات سوم

1- وقتی وارد خانه می شویم، کدام مکان ها، سمت راست و کدام مکان ها سمت چپ ما قرار دارد؟

– سمت راست: رهرو، دستشویی، آشپزخانه

سمت چپ: حمام، اتاق خواب ها، حیاط

٢- کدام مکان روبه روی ما است؟

پذیرایی

۳- حمام بین کدام مکان ها قرار دارد؟

بین راهرو و اتاق خواب

۴- کدام اتاق ها به حیاط راه دارند؟ آشپزخانه در کدام سمت قرار گرفته است؟

اتاق خوابی که دارای راه پله است.

سمت راست

مشاهده کنید

1- شما در شهر زندگی می کنید یا در روستا؟

در شهر

۲- خانه ی شما از چه مکان هایی تشکیل شده است؟ نام ببرید. آیا حیاط دارید؟

پذیرایی، اتاق خواب، آشپرخانه، سرویس بهداشتی، حمام

بله

٣- وقتی داخل خانه می شوید، در سمت چپ و سمت راست شما کدام مکان ها قرار دارد؟

سمت راست: آشپزخانه

سمت چپ: پذیرایی، اتاق خواب ها، سرویس بهداشتی و حمام.

۴- کدام مکان از بقیه ی قسمت ها بزرگ تر است؟ کدام مکان کوچک تر است؟

پذیرایی از همه بزرگتر و حمام از همه کوچک تر است.