در این نوشته با جواب صفحه 61 ریاضی دهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب صفحه 61 ریاضی دهم انسانی

ضابطهٔ تابع محیط مستطیل‌هایی را که طول آنها 4 واحد بیشتر از عرض آنها است، بر حسب عرض آن بنویسید و نشان دهید یک تابع خطی است.

– آیا تابع مساحت آنها نیز یک تابع خطی است؟

image 429

کاردرکلاس

اگر نمودار تابع خطی f از مبدأ عبور کرده و f(−1)=2 باشد، نمودار و ضابطهٔ تابع f را مشخص کنید.

جواب صفحه 61 ریاضی دهم انسانی
جواب صفحه 61 ریاضی دهم انسانی