جواب صفحه ۶۱ ریاضی دهم انسانی

در این نوشته با جواب صفحه ۶۱ ریاضی دهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۶۱ ریاضی دهم انسانی

ضابطهٔ تابع محیط مستطیل‌هایی را که طول آنها ۴ واحد بیشتر از عرض آنها است، بر حسب عرض آن بنویسید و نشان دهید یک تابع خطی است.

– آیا تابع مساحت آنها نیز یک تابع خطی است؟

image 429

کاردرکلاس

اگر نمودار تابع خطی f از مبدأ عبور کرده و f(−۱)=۲ باشد، نمودار و ضابطهٔ تابع f را مشخص کنید.

جواب صفحه 61 ریاضی دهم انسانی
جواب صفحه ۶۱ ریاضی دهم انسانی

امتیاز شما به این مقاله

3 از 2 رای

+ارسال دیدگاه