در این نوشته با جواب صفحه 61 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 61 ریاضی دوم

1- به حروف بنویسید.

508: پانصد و هشت 
349: سیصد و چهل و نه
300: سیصد 
420: چهارصد و بیست

2- به رقم بنویسید.


– چهارصد و نه: 409
– هشتصد و هفتاد و پنج: 875
– دویست و پنجاه: 250
– ششصد: 600

3- سکّه‌ی زیر را با چند تا سکّه‌ی 100 ریالی و چند تا سکّه‌ی 10 ریالی می‌توان عوض کرد؟


2 سکّه‌ی 100 ریالی و 5 سکّه‌ی 10 ریالی

image 512

4- پدر علی 564 ریال به او داده است. با توجّه به شکل سکّه‌ها، جاهای خالی را کامل کنید.

image 511

564=500+60+4

5- دبستان شما حدوداً چند دانش آموز دارد؟


– به عدد: 256
– به حروف: دویست پنجاه و شش

یک دیوار با کاشی‌هایی به شکل زیر کاشی‌کاری شده است. شما 4 رنگ انتخاب کنید. فقط با استفاده از این 4 رنگ تمام کاشی‌ها را رنگ کنید. طوری که هیچ دو کاشی کنار یک دیگر، هم رنگ نباشند.

جواب صفحه 61 ریاضی دوم

برچسب شده در: