جواب صفحه ۶۱ ریاضی دوم


haladars آذر 3, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۶۱ ریاضی دوم

در این نوشته با جواب صفحه 61 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 61 ریاضی دوم

1- به حروف بنویسید.

508: پانصد و هشت 
349: سیصد و چهل و نه
300: سیصد 
420: چهارصد و بیست

2- به رقم بنویسید.


– چهارصد و نه: 409
– هشتصد و هفتاد و پنج: 875
– دویست و پنجاه: 250
– ششصد: 600

3- سکّه‌ی زیر را با چند تا سکّه‌ی 100 ریالی و چند تا سکّه‌ی 10 ریالی می‌توان عوض کرد؟


2 سکّه‌ی 100 ریالی و 5 سکّه‌ی 10 ریالی

image 512

4- پدر علی 564 ریال به او داده است. با توجّه به شکل سکّه‌ها، جاهای خالی را کامل کنید.

image 511

564=500+60+4

5- دبستان شما حدوداً چند دانش آموز دارد؟


– به عدد: 256
– به حروف: دویست پنجاه و شش

یک دیوار با کاشی‌هایی به شکل زیر کاشی‌کاری شده است. شما 4 رنگ انتخاب کنید. فقط با استفاده از این 4 رنگ تمام کاشی‌ها را رنگ کنید. طوری که هیچ دو کاشی کنار یک دیگر، هم رنگ نباشند.

جواب صفحه 61 ریاضی دوم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه