جواب صفحه ۶۱ ریاضی چهارم


haladars آذر 15, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۶۱ ریاضی چهارم

در این نوشته با جواب صفحه 61 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 61 ریاضی چهارم

1- حاصل تقسیم‌های زیر را پیدا کنید و مانند نمونه، برای هر تقسیم رابطه‌های تقسیم آن را بنویسید.

image 16

7<8
7 +5×8=47

image 18

5<6
5 +6×5=35

image 19

5<7
5 +7×7=54

1- ناصر و منصور 27 کلوچه و 9 جعبه داشتند و می‌خواستند کلوچه‌ها را در جعبه‌ها بگذارند. آنها برای اینکه بدانند در هر جعبه چند کلوچه می‌توانند قرار دهند، کار‌های زیر را انجام دادند. راه حلّ هر کدام را کامل کنید و توضیح دهید.

روش ناصر: ناصر 9 تا ظرف کشید و در هر کدام به ترتیب یک کلوچه کشید و کلوچه‌ها را شمرد. این کار را آن قدر تکرار کرد تا 27 کلوچه تمام شود. سپس داخل ظرف‌ها را نگاه کرد تا ببیند چند کلوچه در هر ظرف قرار می‌گیرد.

جواب صفحه 61 ریاضی چهارم

روش منصور: منصور یک تقسیم نوشت:
ضرب‌های مختلف را نوشته و حاصل را با مقسوم مقایسه کرده است تا به جواب برسد.

image 17

2×9=18
18<27
3×9=27
27=27

2- در تقسیم بالا باقی مانده صفر شد.
اگر در تقسیمی باقی مانده صفر شود، می‌گوییم مقسوم بر مقسوم علیه بخش پذیر است. در کدام یک از این تقسیم‌ها مقسوم بر مقسوم علیه بخش پذیر است؟

جواب صفحه 61 ریاضی چهارم
جواب صفحه 61 ریاضی چهارم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه