در این نوشته با جواب صفحه 61 هدیه پنجم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 61 هدیه پنجم

گفت‌وگو کنیم

به نظر شما بهترین روش برخورد با کسی که پیش ما از دیگران بد گویی می‌کند، چیست؟ بهترین روش این است که با صبر و بردباری با او برخورد کنیم و به او تذکر دهیم که این رفتار او گناه و اشتباه است و پس از آن که متوجه رفتار غلط خود شد با عفو و گذشت با او برخورد کنیم.

ایستگاه فکر

– اگر کسی لقب زشتی به من نسبت دهد، ابتدا دوستانه به او تذکر می‌دهم تا متوجه اشتباه خود شود و سعی می‌کنم بدی او را با خوبی پاسخ دهم و او را ببخشم.

– اگر عیب یا اشتباهی در رفتار یکی از دوستانم باشد، سعی می‌کنم به صورت خصوصی که کسی متوجه نشود رفتار اشتباه او را گوشزد کنم به طوری که او ناراحت نشود.

به کار ببندیم

دوست دارم زبان من دیگران را اذیت نکند؛ بنابراین …
بدگویی نمی‌کنم
تهمت نمی‌زنم
دیگران را مسخره نمی‌کنم
غیبت نمی‌کنم