در این نوشته با جواب صفحه 62 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 62 ریاضی دوم

1- با سه کارت که روی آن‌ها رقم‌های 2 و 3 و 5 نوشته شده است، تمام عددهای سه رقمی را که می‌توان ساخت، درست کنید و مانند نمونه بنویسید. چند عدد سه رقمی درست شد؟

235,253,325,352,532,523

2- حالا با سه کارت که روی آن‌ها رقم‌های 7 و 0 و 9 نوشته شده است، تمام عددهای سه رقمی را که می‌توان ساخت، درست کنید.

907,970,709,790

حذف حالت‌های نامطلوب: 079,097

این بار چند عدد سه رقمی درست شد؟ 4 تا


در هر دو حالت 3 کارت داشتیم. چرا تعداد عددهای سه رقمی کمتر از مسئله‌ی قبلی است؟ چون رقم صدگان نمی‌تواند صفر باشد و صفر قبل از عدد خوانده نمی‌شود.

1- الگوها را ادامه دهید.

جواب صفحه 62 ریاضی دوم

1,3,6,10,15,21

2- هر شکل از چند کاشی مربّع شکل درست شده است؟ الگوی آن را ادامه دهید.

image 516

1,4,9,16

برچسب شده در: