در این نوشته با جواب صفحه 62 ریاضی ششم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 62 ریاضی ششم

یک ورق شفّاف روی مربّع زیر قرار دهید و آن را 90 درجه حول نقطه‌ی داده شده بچرخانید. آیا دوران یافته‌ی شکل، روی آن منطبق می‌شود؟

بله

جواب صفحه 62 ریاضی ششم

وقتی شکلی را حول یک نقطه به اندازه‌ی 180 درجه یا کمتر در جهت عقربه‌های ساعت می‌چرخانیم و شکل روی خودش می‌افتد می‌گوییم شکل، تقارن چرخشی دارد.

1- هر کدام از شکل‌های زیر را حول نقطه‌ی داده شده، چند درجه بچرخانیم تا شکل روی خودش بیفتد؟


الف) °72 یا °144

image 92

ب)° 120

image 90

ج) °180

image 94

د) °90 یا °180

image 98

2- مشخّص کنید کدام یک از شکل‌های زیر دارای تقارن چرخشی نیست.


الف) چرخشی است 3÷°360=120

image 96

ب) چرخشی است °90 یا °180

image 99

پ) چرخشی است °180

image 97

ت) چرخشی است °180

image 92

ث) چرخشی نیست

image 91

3- با توجّه به زاویه‌های داده شده، شکل را در جهت عقربه‌های ساعت، حول نقطه‌ی داده شده بچرخانید و سپس آن را رسم کنید.


الف) 90 درجه

image 93

ب) 180 درجه

جواب صفحه 62 ریاضی ششم
جواب صفحه 62 ریاضی ششم

برچسب شده در: