در این نوشته با جواب صفحه 62 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 62 ریاضی هشتم

فعالیت

1- تفاوت x2 و 2x چیست؟

x×x= x2

x+x= 2x

2- مانند نمونه، طرف دیگر تساوی‌ها را بنویسید.

image 231

4- مانند نمونه، عبارت‌ها را ساده کنید.

image 232

کاردرکلاس

1- مانند نمونه، تساوی‌ها را کامل کنید.

image 233

2-  چرا ab=ba است؟ (از کدام خاصیت ضرب استفاده می‌شود؟)

خاصیت جابه‌جایی

3- عبارت زیر را ساده کنید.

جواب صفحه 62 ریاضی هشتم

آیا منفی به توان 2 می‌رسد؟ خیر چرا؟ زیرا بیرون پرانتز هست.

گام به گام سایر صفحات درس تجزیه عبارت های جبری

برچسب شده در: