در این نوشته با جواب صفحه 62 مطالعات سوم همراه شما هستیم.

در ساختن خانه های شما چه شغل هایی نقش داشته اند؟ این شغل ها را روی کاغذ بنویسید.

بنّا، آهن فروش، مصالح فروش، برق کار، تاسیسات کار، گچ کار، نقاش، نجّار و … .