در این نوشته با جواب صفحه 62 هدیه سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 62 هدیه سوم

ببین و بگو

– هر صدا، نشانه ی چیست؟

جواب صفحه 62 هدیه سوم

– به ترتیب از سمت راست: رفتن به کلاس، کسی با ما کار دارد، آماده شدن برای خواندن نماز

– اگر کسی که خیلی او را دوست دارید، شما را صدا بزند، چه می کنید؟

وقتی صدای زیبای اذان را می شنویم، …

– درخواست او را پاسخ می دهیم.


کار خود را رها می کنیم و به سوی نماز می رویم.

دوست دارم

نمازم را در اول وقت بخوانم. زیرا … .

وقتی کسی که خیلی دوستش دارم صدایم می زند، سریعاً پاسخ او را می دهم.

برچسب شده در: