در این نوشته با جواب صفحه 63 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 63 ریاضی دوم

1- با کارت‌های رقم‌های 4، 3 و 9 تمام عددهای سه رقمی را بسازید و بنویسید.

یکیده‌تاییصدتایی
349
439
394
934
493
943

بین عددهایی که نوشته‌اید، عددی بنویسید که:
الف) کوچک‌ترین عدد باشد. 349
ب) رقم دهگان آن بیشتر از رقم یکان باشد و رقم صدگان کمتر از رقم یکان باشد. 394
ج) رقم صدگان کمتر از رقم یکان باشد. 439,394,349

2- تمام عددهای سه رقمی را که با رقم های 2 و 4 و 6 می توان نوشت، بنویسید به گونه ای که جمع رقم های یکان و صدگان آن برابر رقم دهگان باشد. این مسئله چند جواب دارد؟

262 و 264

یکیده‌تاییصد‌تایی
246
426
264
624
462
642
جواب صفحه 63 ریاضی دوم

به سؤال‌های زیر جواب دهید.

– 5 دقیقه بعد از ساعت 2:25 چه ساعتی است؟ 2:30 – دو و نیم 
– 10 دقیقه بعد از ساعت 10:05 چه ساعتی است؟ 10:15 – ده و ربع
– 15 دقیقه بعد از ساعت 7:45 چه ساعتی است؟ 8 – هشت
– نیم ساعت بعد از ساعت 3:30 چه ساعتی است؟ 4 – چهار
– یک ربع بعد از ساعت 4:15 چه ساعتی است؟ 4:30 – چهار و نیم

جواب صفحه 63 ریاضی دوم

برچسب شده در: