جواب صفحه ۶۳ ریاضی دوم


haladars آذر 3, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۶۳ ریاضی دوم

در این نوشته با جواب صفحه 63 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 63 ریاضی دوم

1- با کارت‌های رقم‌های 4، 3 و 9 تمام عددهای سه رقمی را بسازید و بنویسید.

یکیده‌تاییصدتایی
349
439
394
934
493
943

بین عددهایی که نوشته‌اید، عددی بنویسید که:
الف) کوچک‌ترین عدد باشد. 349
ب) رقم دهگان آن بیشتر از رقم یکان باشد و رقم صدگان کمتر از رقم یکان باشد. 394
ج) رقم صدگان کمتر از رقم یکان باشد. 439,394,349

2- تمام عددهای سه رقمی را که با رقم های 2 و 4 و 6 می توان نوشت، بنویسید به گونه ای که جمع رقم های یکان و صدگان آن برابر رقم دهگان باشد. این مسئله چند جواب دارد؟

262 و 264

یکیده‌تاییصد‌تایی
246
426
264
624
462
642
جواب صفحه 63 ریاضی دوم

به سؤال‌های زیر جواب دهید.

– 5 دقیقه بعد از ساعت 2:25 چه ساعتی است؟ 2:30 – دو و نیم 
– 10 دقیقه بعد از ساعت 10:05 چه ساعتی است؟ 10:15 – ده و ربع
– 15 دقیقه بعد از ساعت 7:45 چه ساعتی است؟ 8 – هشت
– نیم ساعت بعد از ساعت 3:30 چه ساعتی است؟ 4 – چهار
– یک ربع بعد از ساعت 4:15 چه ساعتی است؟ 4:30 – چهار و نیم

جواب صفحه 63 ریاضی دوم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه