در این نوشته با جواب صفحه 63 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 63 ریاضی هفتم

جواب کار در کلاس صفحه 63 ریاضی هفتم

1- با نوشتن تمام شمارنده‌های دو عدد ب. م. م آنها را پیدا کنید.

2 = (12 و 14)
14 ، 7 ، 2 ، 1 = 14
12 ، 6 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1 = 12
2 ، 1 = شمارنده‌های مشترک دو عدد
2 = بزرگ‌ترین شمارندهٔ مشترک دو عدد

10 = (30 و 20)
20 ، 10 ، 5 ، 4 ، 2 ، 1 = 20
30 ، 15 ، 10 ، 6 ، 5 ، 3 ، 2 ، 1 = 30
10 ، 5 ، 2 ، 1 = شمارنده‌های مشترک دو عدد
10 = بزرگ‌ترین شمارندهٔ مشترک دو عدد

2- با تجزیهٔ عددها به شمارنده‌های اول ب. م. م دو عدد را پیدا کنید.

2×2×3=12 = (36 و 48)
48=2×2×2×2×3
36=2×2×3×3
2×3=6 = (30 و 42)
42=2×3×7
30=2×3×5

جواب فعالیت صفحه 63 ریاضی هفتم

1- می‌خواهیم یک قاب مستطیلی به طول 16 و عرض 12 سانتی متر را با کاشی‌های مربعی پر کنیم. ضلع این کاشی مربعی چه عددهایی می‌تواند باشد؟ چرا؟

16 ، 8 ، 4 ، 2 ، 1 : شمارنده‌های 16
12، 6 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1 : شمارنده‌های 12
4 ، 2 ، 1 : شمارنده‌های مشترک 12 و 16

اگر بخواهیم کاشی‌های مصرف شده کمترین تعداد باشند (ضلع کاشی باید بزرگ باشد)، چه عددی برای ضلع کاشی مناسب است؟ چرا؟ 

زیرا بزرگ‌ترین شمارنده‌ مشترک 12 و 16 است.

اگر بخواهیم کاشی‌های مصرف شده بیشترین تعداد باشند (ضلع کاشی کوچک‌ترین عدد باشد) چه عددی برای ضلع کاشی مناسب است؟ چرا؟

زیرا کوچک‌ترین شمارنده‌ مشترک 12 و 16 است.

2- یک جعبهٔ دستمال کاغذی به شکل مکعب مستطیل داریم که طول آن 25، عرض آن 12 و ارتفاعش 5 سانتی‌متر است. تعیین کنید چند عدد از این جعبه‌ها در یک کارتن مکعب مستطیل به ابعاد 50 ، 24 و 30 سانتی متر جا می‌گیرد؟ 2×2×6=24

جواب صفحه 63 ریاضی هفتم
جواب صفحه 63 ریاضی هفتم

در این مسئله ابعاد کارتن چه ارتباطی با ابعاد جعبهٔ دستمال دارند؟ با توجه به این ارتباط شکل زیر را کامل کنید تا مشخص شود چند جعبه در این کارتن جا گرفته است؟

ابعاد جعبه دستمال کاغذی شمارنده‌ی ابعاد کارتن است.

image 569
جواب صفحه 63 ریاضی هفتم

25÷50=2

12÷24=2

5÷30=6

عددهای زیر تجزیه شده‌اند، ب. م. م‌های خواسته شده را به دست آورید.

28=2×2×7
12=2×2×3
36=2×2×3×3
 2×2=4 = (12 و 28)
2×2=4 = (36 و 28)
2×2×3=12 = (36 و 12)
2×2=4 = (28 و 36 و 12)

گام به گام سایر صفحات درس کوچک ترین شمارنده مشترک

برچسب شده در: